Tục cúng xá tội vong nhân - một đạo lý từ thời Hùng Vương

Tượng Phi Liêm ở thôn Cựu Tự trên núi Trâu Sơn.
Tượng Phi Liêm ở thôn Cựu Tự trên núi Trâu Sơn.
Tượng Phi Liêm ở thôn Cựu Tự trên núi Trâu Sơn.
Lên top