Từ chiến công lịch sử của Hoàng Xuân Vinh: “Lời hứa” với ngành thể thao