Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tác phẩm và dư luận

Trưởng thành từ một cuộc “Ngoại tình”