Trương Đình Luật - Người "cận về già" ở ĐT Việt Nam: Chất lính,10 năm và vai chính