Triều Nguyễn đo mưa, đoán gió, xem sao thế nào?

Quan tượng đài (nguồn: sưu tầm).
Quan tượng đài (nguồn: sưu tầm).
Quan tượng đài (nguồn: sưu tầm).