Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Triển lãm “Cuộc đời”: Đổi cảm xúc với tranh in

Tác phẩm Trình diễn sắp đặt Trong cõi nhân gian
Tác phẩm Trình diễn sắp đặt Trong cõi nhân gian