Văn hóa văn nghệ thế giới:

Tranh cãi quanh bộ phim có thể ảnh hưởng đến bầu cử Pháp