Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Tôi chịu đựng quá đủ rồi!