Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Tiền vào tay vợ...