Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Thoát khỏi … “địa ngục trần gian”