Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Chuyện ba chúng tôi…