Tôi được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ và "ông Liên Xô"

Bác Hồ đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950. Nguồn: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950. Nguồn: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950. Nguồn: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lên top