Tìm lại Trà Lân - tòa thành đã mất

Một góc ngọn núi nơi từng có tòa thành Trà Lân.
Một góc ngọn núi nơi từng có tòa thành Trà Lân.
Một góc ngọn núi nơi từng có tòa thành Trà Lân.
Lên top