Tìm câu hát hố ngày xa

Cụ Phan Thị Bảy bồi hồi, nhớ về những người bạn cùng hát hố thuở trước.
Cụ Phan Thị Bảy bồi hồi, nhớ về những người bạn cùng hát hố thuở trước.