Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân - cựu kỹ sư bảo mật của Microsoft: Từ “nỏ thần An Dương Vương” đến “Trojan Virus”

Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân - cựu kỹ sư bảo mật của Microsoft.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân - cựu kỹ sư bảo mật của Microsoft.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Lân - cựu kỹ sư bảo mật của Microsoft.