“Thuyền trưởng” HOSE Lê Hải Trà: Nhà đầu tư ngoại đang dành cho Việt Nam sự quan tâm đặc biệt