Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gặp gỡ cuối tuần

THƯỢNG TỌA THÍCH THANH PHONG, TRỤ TRÌ CHÙA VĨNH NGHIÊM: “Đã làm người thì phải thương dân, yêu nước”