Thượng tọa Thích Nhật Từ: Hãy nương tựa vào bản thân, tạo nhân duyên tốt

Thượng tọa Thích Nhật Từ trong một buổi giảng Pháp. Ảnh do chùa Giác Ngộ cung cấp
Thượng tọa Thích Nhật Từ trong một buổi giảng Pháp. Ảnh do chùa Giác Ngộ cung cấp
Thượng tọa Thích Nhật Từ trong một buổi giảng Pháp. Ảnh do chùa Giác Ngộ cung cấp
Lên top