Thư viện 4.0 - thích ứng trước cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Liên hiệp thư viện lần thứ XVI.
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Liên hiệp thư viện lần thứ XVI.