Thư viện 4.0 - thích ứng trước cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Liên hiệp thư viện lần thứ XVI.
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Liên hiệp thư viện lần thứ XVI.
Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Liên hiệp thư viện lần thứ XVI.
Lên top