Thiếu nước và khủng hoảng

Thả lưới trên dòng Mê Kông. Ảnh AFP
Thả lưới trên dòng Mê Kông. Ảnh AFP
Thả lưới trên dòng Mê Kông. Ảnh AFP
Lên top