Ở chốn lao xao

Thị trường nghệ thuật đối đầu với nghệ thuật thị trường!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quân.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quân.