Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Thể thao Việt Nam: Mở cửa thấy gì?