Thành phố Hà Nội năm 1900

Quảng trường Chavassieux (nay là vườn hoa Diên Hồng) và Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. 
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Quảng trường Chavassieux (nay là vườn hoa Diên Hồng) và Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Quảng trường Chavassieux (nay là vườn hoa Diên Hồng) và Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Lên top