Tác phẩm và dư luận: Sơn mài và “Giá thánh” hầu đồng