Tác nghiệp bên ngư dân

Bạn chài trên tàu cá của ngư dân Võ Hải đang buông lưới.
Bạn chài trên tàu cá của ngư dân Võ Hải đang buông lưới.
Bạn chài trên tàu cá của ngư dân Võ Hải đang buông lưới.