Không ngạc nhiên

Sự lãng quên tiêu diệt tất cả

Ðàn đá Khánh Sơn (Khánh Hòa).
Ðàn đá Khánh Sơn (Khánh Hòa).