Quay lại thời nguyên thủy: Tự sinh tại nhà, không cắt rốn

Caroline Lowell trước khi sinh lần 2.
Caroline Lowell trước khi sinh lần 2.