Phương xuất hành, chọn người xông đất và bố trí phòng khách

Đặt la bàn sẽ biết được đông, tây, nam, bắc, đông bắc... sau đó chuyển thành cửu cung như hình dưới mà bố trí.
Đặt la bàn sẽ biết được đông, tây, nam, bắc, đông bắc... sau đó chuyển thành cửu cung như hình dưới mà bố trí.
Đặt la bàn sẽ biết được đông, tây, nam, bắc, đông bắc... sau đó chuyển thành cửu cung như hình dưới mà bố trí.
Lên top