Phục dựng hồn Việt trong gian thờ tổ tiên

Riêng về ban thờ, Hội quán đã cho dựng lại nguyên vẹn các mẫu cổ truyền 
tuyệt đẹp.Ảnh: Thái A
Riêng về ban thờ, Hội quán đã cho dựng lại nguyên vẹn các mẫu cổ truyền tuyệt đẹp.Ảnh: Thái A
Riêng về ban thờ, Hội quán đã cho dựng lại nguyên vẹn các mẫu cổ truyền tuyệt đẹp.Ảnh: Thái A
Lên top