Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Phiên âm, chuyển tự hay nguyên dạng?