Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Phiên âm, chuyển tự hay nguyên dạng?