Phá thành công tụ điểm tuyên truyền dị đoan

Những nạn nhân bị nhóm tuyên truyền dị đoan lôi kéo tham gia 
(Ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Những nạn nhân bị nhóm tuyên truyền dị đoan lôi kéo tham gia (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Những nạn nhân bị nhóm tuyên truyền dị đoan lôi kéo tham gia (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Lên top