“Ông Hai cầu đường” miền Tây và danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng ông Trịnh Văn Y 
bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng ông Trịnh Văn Y bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng ông Trịnh Văn Y bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top