Ốc đảo Hansen, bây giờ là... hoang đảo

Một góc biển làng Vân. Ảnh: H.V.M
Một góc biển làng Vân. Ảnh: H.V.M
Một góc biển làng Vân. Ảnh: H.V.M