Ở “kinh đô cừu” Ninh Thuận

Đàn cừu nhà ông Trần Cao Hòa “du mục tại chỗ” giữa những trảng cát cây cỏ mục xanh tốt.
Đàn cừu nhà ông Trần Cao Hòa “du mục tại chỗ” giữa những trảng cát cây cỏ mục xanh tốt.
Đàn cừu nhà ông Trần Cao Hòa “du mục tại chỗ” giữa những trảng cát cây cỏ mục xanh tốt.
Lên top