NSND Vương Duy Biên: Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý