Nóng vấn đề chất thải y tế

Chỉ 15% chất thải y tế được phân loại là nguy hại, còn lại gần như chất thải sinh hoạt. Ảnh: Reuters
Chỉ 15% chất thải y tế được phân loại là nguy hại, còn lại gần như chất thải sinh hoạt. Ảnh: Reuters
Chỉ 15% chất thải y tế được phân loại là nguy hại, còn lại gần như chất thải sinh hoạt. Ảnh: Reuters
Lên top