Nồng thơm loại quả hình “bàn tay Phật”

Những quả phật thủ có hình thù đặc biệt giống đài sen của nhà vườn Thạch Tuyết, một trong những nhà vườn có tiếng về phật thủ ở Đắc Sở.
Những quả phật thủ có hình thù đặc biệt giống đài sen của nhà vườn Thạch Tuyết, một trong những nhà vườn có tiếng về phật thủ ở Đắc Sở.
Những quả phật thủ có hình thù đặc biệt giống đài sen của nhà vườn Thạch Tuyết, một trong những nhà vườn có tiếng về phật thủ ở Đắc Sở.
Lên top