Nói hay đừng

Nỗi nhớ…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn.