Những cuộc chiến mở sử trong thời đại Hùng Vương

Miếu Đình Chu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thờ vua Hùng Đột Ngột Cao Sơn.
Miếu Đình Chu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thờ vua Hùng Đột Ngột Cao Sơn.
Miếu Đình Chu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thờ vua Hùng Đột Ngột Cao Sơn.
Lên top