Những cánh chim cuối đàn

Tranh ghép gốm của họa sĩ Lê Thiết Cương
Tranh ghép gốm của họa sĩ Lê Thiết Cương