Nhớ Nhà văn Bùi Ngọc Tấn (1934 - 2014): Một người của biển cả