Nhân vật Nguyễn Văn Tường - "Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời"

Bìa cuốn "Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của Nhà Nguyễn" của GS Nguyễn Quốc Trị, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2020. Công trình được nhận giải sách hay năm 2020, hạng mục sách phát hiện mới. Ảnh: PXD
Bìa cuốn "Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của Nhà Nguyễn" của GS Nguyễn Quốc Trị, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2020. Công trình được nhận giải sách hay năm 2020, hạng mục sách phát hiện mới. Ảnh: PXD
Bìa cuốn "Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của Nhà Nguyễn" của GS Nguyễn Quốc Trị, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2020. Công trình được nhận giải sách hay năm 2020, hạng mục sách phát hiện mới. Ảnh: PXD
Lên top