Gặp gỡ cuối tuần

NHÀ VĂN VĨNH QUYỀN: “Tại sao chúng ta không làm thử từ bây giờ…?”