Nhà thơ Bằng Việt và bài thơ qua nửa thế kỷ

Nhà thơ Bằng Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhà thơ Bằng Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhà thơ Bằng Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top