Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân đều thiệt

Những lô hàng Đạm Cà Mau lên tàu phục vụ bà con nông dân khắp cả nước.
Những lô hàng Đạm Cà Mau lên tàu phục vụ bà con nông dân khắp cả nước.
Những lô hàng Đạm Cà Mau lên tàu phục vụ bà con nông dân khắp cả nước.
Lên top