Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông: Thành trì cuối cùng đã “thất thủ”