Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhà giáo Ưu tú, nhà văn, dịch giả Lê Đức Mẫn: Dịch thuật là thứ vũ khí “mềm”