Nguyễn Công Trứ - nhà khẩn hoang kiệt xuất qua tài liệu cổ

Đền thờ Nguyễn Công Trứ tại Kim Sơn – Ninh Bình (nguồn: mapio.net).
Đền thờ Nguyễn Công Trứ tại Kim Sơn – Ninh Bình (nguồn: mapio.net).
Đền thờ Nguyễn Công Trứ tại Kim Sơn – Ninh Bình (nguồn: mapio.net).