Người đem tảo biển trồng trên núi

Trang trại tảo nuôi bằng hệ kín của anh Nguyễn Đức Lợi.
Trang trại tảo nuôi bằng hệ kín của anh Nguyễn Đức Lợi.
Trang trại tảo nuôi bằng hệ kín của anh Nguyễn Đức Lợi.
Lên top